Панчо Владигеров

Начало / Къща-музей "Панчо Владигеров" в София / Експертни оценки на музикални инструменти ...

Експертни оценки на музикални инструменти

Информацията се отнася за тези от вас, които желаят да получат експертна оценка на музикален инструмент, и е задължителна при пътуване зад граница.

 С Наредба № Н-3 от 3 декември 2009 г. за реда за извършване на идентификация и за водене на Регистъра на движими културни ценности и Наредба за износ и временен износ на движими паметници на културата, в сила от 01.01.2005 г. се регламентира процедурата по регистрация на движими паметници на културата и техния износ зад граница, в съответствие с изискванията на Агенция "Митници". Според цитираните нормативни документи и измененията на Закона за паметниците на културата и музеите, музикалните инструменти са потенциални паметници на културата. Това налага тяхната регистрация и експертна оценка, което регламентира и режима на износ.

Организацията и осъществяването на тази дейност е възложена на къща музей "Панчо Владигеров" - София, кв. "Лозенец", ул. "Якубица" №10.

Документите, придружаващи инструмента, които се издават са:

  • Експертна оценка с приложени 2 броя снимки на инструмента, подписана от комисия от трима експерти-оценители в съответната област и подпечатана с печата на музея;
  • Удостоверение, че инструментът може да бъде изнесен, когато не е паметник на културата.

 

Таксата, която следва да се заплати, според Тарифата на къща музей "Панчо Владигеров" е в размер на 50 лв. петдесет лв./

Лицето, притежател на музикален инструмент, попълва заявление и декларация по образец в музей "Панчо Владигеров", че желае да бъде изготвена експертна оценка и декларира начина на придобиване на инструмента: покупка, дарение и т.н. Тази документи се завеждат в деловодството на музея.

Директорът на музея свиква комисия, на чието заседание лицето трябва да представи декларирания инструмент и по два броя снимки /цветни/ във формат 8/12 или 9/13 см /за струнните инструменти се снима лице и гръб на корпуса на инструмента, а за духовите инструменти - целия корпус и от близо марката на инструмента и фабричния му номер/.

В случаите, когато се касае за пиана или други трудно препосими инструменти, се извършва предварителен оглед от експертите, в удобно и за двете страни време. На заседание на комисията се попълва експертната оценка с точните характеристики и описанието на инструмента и се вписва заключението на комисията - дали е паметник на културата и в коя от законовите категории попада. В случаите, когато не е паметник на културата, експертната оценка се издава в два еднообразни екземпляра - по един за собственика на инструмента и един за деловодството на музея.

За улеснение и за да се избегнат неудобства по време на пътуване, депозирайте своевременно желанието си за оценка и тя ще ви бъде подготвена в предвидените по Наредбата срокове.

 
                                            Надя Сотирова, директор на къща музей "Панчо Владигеров"