Експертни оценки на музикални инструменти

С Наредба № 1 от 16 февруари, 2021 г. за реда за извършване на идентификация и за водене на регистри на движимите културни ценности и Наредба за износ и временен износ на движими паметници на културата, в сила от 01.01.2005 г., се регламентира процедурата по регистрация на движими паметници на културата и техния износ зад граница, в съответствие с изискванията на Агенция „Митници“. Според цитираните нормативни документи, музикалните инструменти са потенциални паметници на културата. Това налага тяхната регистрация и изготвянето на експертна оценка, която има за цел да удостовери дали те представляват културна ценност.
* На основание на споразумение между Министерство на културата и Агенция „Митници“, инструментите с фабрично производство, както и авторските инструменти на съвременни лютиери и майстори, са освободени от изискване за извършване на експертна оценка при износ.

Лицето, притежател на музикален инструмент, попълва заявление и декларация, че желае да бъде изготвена експертна оценка и декларира начина на придобиване на инструмента: покупка, дарение и т.н. Документите могат да бъдат изтеглени от сайта, както и да бъдат попълнени и депозирани на място или на имейл адреса на музея: museum.vladigerov@gmail.com

В рамките на нормативно уредения срок, директорът на музея свиква комисия, на чието заседание лицето трябва да представи декларирания инструмент, придружен с 1 бр. цветна снимка в електронен формат с достатъчно добра резолюция. За струнните инструменти се снима корпуса на инструмента, а за духовите инструменти, който са майсторска изработка – целият корпус и марката на инструмента.

На заседание на комисията се попълва експертната оценка с точните характеристики и описанието на инструмента и се вписва заключението на комисията – дали инструментът е паметник на културата и в коя от законовите категории попада. В случаите, когато инструментът не е паметник на културата, се издава експертна оценка и удостоверение, че инструментът може да бъде изнесен.

Таксата, която следва да се заплати, според тарифата на Къща музей „Панчо Владигеров“, е в размер на 30 /тридесет/ лева.