Експертни оценки на музикални инструменти

С Наредба № Н-3 от 3 декември 2009 г. за реда за извършване на идентификация и за водене на Регистъра на движими културни ценности и Наредба за износ и временен износ на движими паметници на културата, в сила от 01.01.2005 г., се регламентира процедурата по регистрация на движими паметници на културата и техния износ зад граница, в съответствие с изискванията на Агенция „Митници“. Според цитираните нормативни документи музикалните инструменти са потенциални паметници на културата. Това налага тяхната регистрация и изготвянето на експертна оценка, която има за цел да удостовери дали са културна ценност.

Лицето, притежател на музикален инструмент, попълва заявление и декларация в къща музей „Панчо Владигеров“, че желае да бъде изготвена експертна оценка и декларира начина на придобиване на инструмента: покупка, дарение и т.н. Документите могат да бъдат изтеглени от тук и да ги депозирате на и-мейл адреса на музея: museum@vladigerov.org или на място.

След това, в рамките на нормативно уредения срок, директорът на музея свиква комисия, на чието заседание лицето трябва да представи декларирания инструмент, придружен с 4 броя снимки във формат 8/12 или 9/13 см, цветни. За струнните инструменти се снима лице и гръб на корпуса на инструмента по два броя, а за духовите инструменти и пианата – целият корпус и от близо марката на инструмента и фабричния му номер. В случаите, когато се касае за пиана или други трудно преносими инструменти, се извършва предварителен оглед от експертите в удобно време и за двете страни.

На заседание на комисията се попълва експертната оценка с точните характеристики и описанието на инструмента и се вписва заключението на комисията – дали инструментът е паметник на културата и в коя от законовите категории попада. В случаите, когато инструментът не е паметник на културата, се издава експертна оценка и удостоверение, че инструментът може да бъде изнесен.

Таксата, която следва да се заплати, според тарифата на къща музей „Панчо Владигеров“ е в размер на 50 /петдесет/ лева.