Стратегия, планове и отчети

Стратегията на музея е създадена от г-жа Надя Сотирова – директор на музея и е приета през месец май 2018 г. за следващия пет годишен период. Целият текст на стратегиятa, може да бъде прочетен тук:

Планове и отчети

Къща музей „Панчо Владигеров“ е второстепенен разпоредител с бюджет и като такъв ежегодно представя планове и отчети за разходването на средства пред Министерство на културата. Документите могат да бъдат достъпени както следва: