Политика за поверителност

Политика за поверителност на личните данни на ДКИ Къща музей „Панчо Владигеров“

Настоящата Политика за поверителност има за цел да ви уведоми за това как ДКИ Къща музей „Панчо Владигеров“ използва вашите лични данни като администратор на лични данни.

Правото на поверителност на личните данни е основен приоритет на Къща музей „Панчо Владигеров“, която поема сериозен ангажимент по отношение на защитата и сигурното съхранение на личните данни на служители, извън щатни сътрудници, потребители на услуги, партньори, както и на посетители и други физически лица, свързани с осъществяването на нормативно установените задачи на ДКИ Къща музей „Панчо Владигеров“. Музеят обработва лични данни на физически лица („субекти на данни“) в строго съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679 (Общ регламент относно защитата на данните), Закона за защита на личните данни и Политиката на Комисията за защита на личните данни.

Какво регламентира политиката на поверителност

Съгласно Общия регламент, „лични данни“ е всяка информация, която се отнася до физическо лице и чрез която то може да бъде пряко или непряко идентифицирано.

С настоящата политика се предоставя информация относно:

 • Кой е администратор на личните данни
 • За какви цели и на какво правно основание се обработват личните данни
 • На кои физически лица личните данни се обработват от ДКИ Къща музей „Панчо Владигеров“
 • На кого се предават или разкриват личните данни
 • Сроковете за съхранение на личните данни
 • Мерките за гарантиране на сигурността на данните
 • Правата на лицата и начина за тяхното упражняване

Администратор на лични данни е ДКИ Къща музей „Панчо Владигеров“ – юридическо лице на бюджетна издръжка, второстепенен разпоредител с бюджетни средства към министерство на културата, с адрес в гр. София, ул. „Якубица“ № 10, телефон/факс: 02/ 868 7389. Музеят има служител, отговарящ за защита на данните, с когото можете да се свържете на тел.: 02/ 8687389

Цели на обработване на личните данни

Къща музей „Пано Владигеров“ събира личните данни само за конкретни и легитимни цели и не ги обработва по-нататък по начин несъвместим с тях. Къща музей „Панчо Владигеров“ обработва личните данни за следните цели:

 • Изпълнение на законовите задължения по Закона за закрила и развитие на културата, Закона за културното наследство и подзаконовите актове по прилагането му, Закона за меценатството, Закона за авторското право и сродните му права, както и други нормативни актове, приложими към дейността му
 • Изпълнение на разпореждания на компетентни публични органи
 • Осигуряване на нормалното функциониране, поддръжката и сигурността на интернет сайта
 • Сключване на договори и преддоговорни отношения, включително по Закона за обществените поръчки
 • Подбор на служители по служебно и трудово правоотношение

Правни основания за обработване

Къща музей „Панчо Владигеров“ обработва лични данни на субекти на данни на основание чл. 6, параграф 1, буква „б“, буква “в” и буква “д” от Общия регламент, а именно обработването е необходимо за изпълнение на договор, включително преддоговорните отношения преди сключването му, за спазването на законово задължение, което се прилага спрямо администратора; за изпълнението на задача от обществен интерес или при упражняването на официални правомощия, които са предоставени на администратора.

Принципи за поверителност при обработка на личните данни

Вашите лични данни не се събират самоцелно и без ограничение. Къща музей „Панчо Владигеров“ стриктно спазва основните принципи, въведени като задължителни при обработването на лични данни: законосъобразност, добросъвестност и прозрачност, ограничение на целите, свеждане на данните до минимум, точност, ограничение на съхранението, цялостност и поверителност, отчетност.

Физически лица, чиито лични данни се обработват от ДКИ Къща музей „Панчо
Владигеров“

Къща музей „Панчо Владигеров“ обработва лични данни на следните категории физически лица:

 • Персонал – настоящи и бивши служители на къща музей „Панчо Владигеров“, стажанти, лица по извънтрудови правоотношения, кандидати за работа
 • Потребители на услуги – за експертни оценки на музикални инструменти; участници в майсторски класове и обучителни семинари; др.
 • Податели на сигнали, жалби и предложения
 • Ползватели на сайта на музея

Какви лични данни събираме и защо, във Формата за контакт в сайта vladigerov.org

Информация, която се събира от потребителите и посетителите на сайта чрез формата за контакт, включва лични данни като име, имейл адрес, телефон и техническа информация като информация за бисквитки. Данните, които събираме от формите за контакт са необходими, за да можем да осъществим обратна връзка с потребителя, ако е необходимо.

Задължителен характер на предоставяне на личните данни

Личните данни на субектите на данни се предоставят на Къща музей „Панчо Владигеров“ пряко от самите лица и се събират от администратора в изпълнение на нормативно задължение във връзка с предоставяне на административни услуги, сключване и изпълнение на договор, подбор на персонал и други, съгласно разпоредбите на действащото законодателство на Република България. В случай, че лицето не предостави изискуемата информация, включително необходимите лични данни, Къща музей „Панчо Владигеров“ няма да може да сключи договор с него, съответно няма да може да предостави исканата услуга или информация.

На кого се предават или разкриват личните данни?

 • Компетентни органи, които по силата на нормативен акт имат правомощия да изискват от къща музей „Панчо Владигеров“ предоставянето на информация, сред която и лични данни – съд, разследващи органи (органите на полицията, следствието, прокуратурата), ДАНС, надзорни/ регулаторни органи
 • НАП, НОИ и други компетентни публични органи в изпълнение на задължение, предвидено в закон
 • Обработващи лични данни с оглед поддържането на сайта и неговото функциониране

Срок на съхранение на личните данни

Продължителността на съхранение на личните данни зависи от целите на обработването, за които са събрани. Вашите лични данни се съхраняват при нас за период не по-дълъг от предвидения в съответния нормативен акт срок.

Сигурност на личните данни

Къща музей „Панчо Владигеров“ прилага всички подходящи технически и организационни мерки за гарантиране сигурността на личните данни, включително минимизиране на обема обработвани лични данни, необходим за постигане на съответните цели; своевременно възстановяване на наличността и достъпа до личните данни, в случай на физически или технически инцидент; поемане на изрично задължение от служителите за конфиденциалност, както и чрез СОТ.

Права на субектите на данните

Всяко физическо лице, чиито данни се обработват от Къща музей „Панчо Владигеров“, има следните права:

 • право на достъп до личните му данни, включително да получи копие от тях;
 • право на коригиране или допълване на неточни или непълни лични данни;
 • право на изтриване на лични данни, които се обработват без правно основание;
 • право на ограничаване на обработването – при наличие на правен спор до неговото решаване или за установяването, упражняването или защитата на правни претенции;
 • право на възражение – по всяко време и на основания, свързани с конкретната ситуация на лицето, при условие, че не съществуват убедителни законови основания за обработването, които имат предимство пред интересите, правата и свободите на субекта на данни, или съдебен процес;
 • право на преносимост – само в случай, че личните данни се обработват по автоматичен начин на основание съгласие или договор;
 • право да не бъде обект на изцяло автоматизирано решение, включващо профилиране, което поражда правни последствия за субекта на данните или го засяга в значителна степен.

В съответствие със Закона за защита на личните данни посочените по-горе права могат да се упражнят чрез подаване на писмено заявление на място в Къща музей „Панчо Владигеров“. Заявление може да бъде отправено и по електронен път по реда на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги. Заявлението се отправя лично от субекта на данни или от изрично упълномощено от него лице.

Защита на правата на субектите на данните

В съответствие със Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 всяко физическо лице, което счита, че правото му на защита на личните му данни е нарушено, може да подаде жалба до Комисията за защита на личните данни на адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” №2, интернет страница: www.cpdp.bg.

Контакти

Адрес: София 1164, ул. „Якубица“ 10
Телефон: +359 2 8687389
e-mail: museum.vladigerov@gmail.com