По опусна номерация

В този раздел е показана основната авторова класификация и подреждане на произведенията като опусни – от 1 до 70 включително, безопусни и смесени опуси. При безопусните произведения и смесените опуси, които Владигеров оформя като самостоятелни инструментални цикли, е спазен хронологичния принцип на подреждане, т.е. по годината на създаването.