“Импровизация” из “Епизоди”

“Импровизация” из “Епизоди” опус 36 № 4 за акордионен оркестър – оркестрация Й. Йорданов – 1970 г.