„Импровизация“ из „Епизоди“

„Импровизация“ из „Епизоди“ опус 36 № 4 за акордионен оркестър – оркестрация Й. Йорданов – 1970 г.