Шест български народни песни за висок (нисък) глас и пиано

Шест български народни песни за висок (нисък) глас и пиано

  1. Мома шуменка
  2. Одит моме за вода
  3. Заплакала е Стара Планина
  4. Дафино вино
  5. Раро е Радка ранила
  6. От планина слиза, мамо, младо овчарче