Мисия и цели

Учредителят на Фондацията Панчо Владигеров – младши и членовете на настоятелството си поставят като оновна цел популяризиране личността и творчеството на големия български композитор, пианист и педагог Панчо Владигеров и неговото наследство. За осъществяването на тази благородна мисия фондацията си поставя следните задачи:

  • да издирва и популяризира материални свидетелства за творческото и изпълнителско изкуство на Панчо Владигеров и неговите ученици и последователи
  • да организира концертни прояви на утвърдени български и чуждестранни изпълнители
  • да стимулира концертни прояви на млади дарования – студенти и ученици
  • да организира благотворителни концерти
  • да учредява стипендии и грандове за даровити ученици и студенти
  • да провежда и  организира теоретични конференции, дискусии, кръгли маси и семинари по теми и проблеми от българската и световна музиковедска и изкуствоведска наука
  • да следи за защитата и управлението на авторските права върху творчеството на Владигеров
  • да инициира изследователски програми, да осъществява експертна и консултантска дейност
  • да осъществява дейности, контакти и партньорство със сродни културни правителствени и неправителствени организации